Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Şanlıurfa’da 16 taşınmaz satılacak!

Siverek Belediyesine ait 16 adet arsanın açık teklif usulüyle satılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Siverek Belediyesine ait 16


Siverek Belediyesine ait olan 16 adet arsanın açık teklif usulüyle satılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Siverek Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. İhale 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da Siverek Belediye Başkanlığı Dicle-Bağlar Mahalleleri Kadın Dayanışma ve kültür Merkezi Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

 İhale, listenin ilk sırasında bulunan taşınmazın satışı ile başlayacaktır. Sırası gelen taşınmaza istekli çıkmaması halinde bir sonraki taşınmazın satışına geçilecektir.

İHALE ŞARTLARI

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefon numarasından görevli personelle irtibat kurmak suretiyle görebilir veya Mali Hizmetler Müdürlüğüne her dosya için 250,00 TL yatırarak İhale Dokümanını mesai saatlerinde Siverek Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden temin edebilirler.

3- İhaleye Katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

4- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Cüzdan Sureti)

2) Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi.

3) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (Teminat Mektup Süresi en az 90 gün olacaktır)

4) Şartname alındı makbuzu.

5) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği.

6) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuat gereği tüzelkişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği.

7) Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti.

8) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirtilen karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti.

9) Ortak girişim olduğu halde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

10) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden almış borcu yoktur belgesi.

11) Yer görme belgesi.

12) Taşınmaz şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır) İstenen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosyayı İsteklilerden istenen evrakları tamamlayıp dosyanın kimin tarafından ve hangi ada/parsel için düzenlendiği belirtilmesi ile 20.09.2023 Tarih ve Saat 9:30’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.